سوپرمارکتي-فروشگاه رژيمي (گلوتن فري)

اردبيل – بهشت فاطمه – ابتداي کوچه علي – بالاتر از سوپرمارکت ممتاز

هايپر مارکت ايران زمين

اردبيل _ جنب بيمارستان امام خميني

سوپرمارکتي-شوکولند

اردبيل-خيابان اسماعيل بيگ-جنب رستوران خاتون

انجمن سلیاک

خیابان شهید غفور جدی اردبیلی پشت بیمارستان امام خمینی ساختمان پزشکان اردبیل