سنچولی

کلاله-خ امام خمینی جنوبی-جنب امام ۹
۹۱۱۷۰۲۰۴۳۷

اروس مارکت

گرگان -بلوار ناهارخوران-بین عدالت ۹۷-۹۹
۹۱۱۱۷۱۹۰۱۷

کوثر

گنبد -خ طالقانی-جنب بیمارستان بسکی
۹۱۱۳۷۲۷۴۳۰

عطا مارکت

گنبد-خ سرابی-روبروی خ امام رضا
۹۱۲۳۹۹۴۹۸۱