سوپر ارمغان

یزد آزاد شهر فلکه چهارم ابتدای بلوار گلستان شرقی

تلفن: ۳۷۲۱۸۱۱۱ / ۰۹۱۳۳۵۳۰۶۶۵

فروشگاه سلیاک

یزد ، خیابان شهید رجایی ، جنب راهنمایی و رانندگی

تلفن تماس :  ۶۲۲۳۰۷۳-۰۳۵۳  –  ۰۹۱۳۴۶۰۷۱۲۷   شاهی

آقای صادقیان

شماره تماس :  ۰۹۱۳۳۵۳۰۶۶۵